Σελίδα 2 από 17 ΠρώτηΠρώτη 123412 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε εξέλιξη 11 έως 20 από 169

Θέμα: Θάλασσα και περιβάλλον

 1. #11
  Εγγραφή
  Jun 2006
  Περιοχή
  Athens
  Μηνύματα
  1.592

  Προεπιλογή

  Terms and definitions (Όροι και ορισμοί) Part 2

  3.10
  environmental performance
  measurable results of an organization's (3.16) management of its environmental aspects (3.6)
  NOTE In the context of environmental management systems (3.8), results can be measured against the organization's (3.16) environmental policy (3.11), environmental objectives (3.9), environmental targets (3.12) and other environmental performance requirements.
  3.10
  περιβαλλοντική επίδοση
  μετρήσιμα αποτελέσματα της διαχείρισης των περιβαλλοντικών πλευρών (3.6) ενός οργανισμού (3.16)
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στο πλαίσιο των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (3.8), τα αποτελέσματα μπορούν να μετρηθούν ως προς την περιβαλλοντική πολιτική (3.11) του οργανισμού (3.16), τους περιβαλλοντικούς σκοπούς (3.9), τους περιβαλλοντικούς στόχους (3.12) και τις άλλες απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης.

  3.11
  environmental policy
  overall intentions and direction of an organization (3.16) related to its environmental performance (3.10) as formally expressed by top management
  NOTE The environmental policy provides a framework for action and for the setting of environmental objectives (3.9) and environmental targets (3.12).
  3.11
  περιβαλλοντική πολιτική
  γενικές αρχές και κατευθύνσεις ενός οργανισμού σε σχέση με την περιβαλλοντική του επίδοση (3.10), όπως εκφράζονται επίσημα από την ανώτατη διοίκηση
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η περιβαλλοντική πολιτική παρέχει ένα πλαίσιο για δράση και για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών (3.9) και περιβαλλοντικών στόχων (3.12)
  3.12
  environmental target
  detailed performance requirement, applicable to the organization (3.16) or parts thereof, that arises from the environmental objectives (3.9) and that needs to be set and met in order to achieve those objectives
  3.12
  περιβαλλοντικός στόχος
  λεπτομερής απαίτηση επίδοσης για ένα οργανισμό (3.16) ή τμήματα αυτού, η οποία προκύπτει από τους
  περιβαλλοντικούς σκοπούς (3.9) και η οποία χρειάζεται να καθοριστεί και να ικανοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί του σκοποί
  3.13
  interested party
  person or group concerned with or affected by the environmental performance (3.10) of an organization (3.16)
  3.13
  ενδιαφερόμενο μέρος
  πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την περιβαλλοντική επίδοση (3.10) ενός οργανισμού (3.16)
  3.14
  internal audit
  systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the environmental management system audit criteria set by the organization (3.16) are fulfilled
  NOTE In many cases, particularly in smaller organizations, independence can be demonstrated by the freedom from responsibility for the activity being audited.
  3.14
  εσωτερική επιθεώρηση
  συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία συλλογής τεκμηρίων επιθεώρησης και αντικειμενικής αξιολόγησης τους προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός ικανοποίησης των καθορισμένων από τον οργανισμό, κριτηρίων επιθεώρησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε μικρότερους οργανισμούς, η ανεξαρτησία μπορεί να αποδειχθεί με την απουσία υπευθυνότητας στην επιθεωρούμενη δραστηριότητα.


  3.15
  nonconformity
  non-fulfilment of a requirement
  [ISO 9000:2000, 3.6.2]
  3.15
  μη συμμόρφωση
  η μη ικανοποίηση μιας απαίτησης
  (ISO 9000:2000, 3.6.2)

  Source: ISO 14001: 2004 STANDARD

 2. #12
  Εγγραφή
  Jun 2006
  Περιοχή
  Athens
  Μηνύματα
  1.592

  Προεπιλογή

  Terms and definitions (Όροι και ορισμοί) Part 3


  3.16
  organization
  company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private, that has its own functions and administration
  NOTE For organizations with more than one operating unit, a single operating unit may be defined as an organization.
  3.16
  οργανισμός
  εταιρεία, όμιλος, εμπορικός οίκος, επιχείρηση, αρχή ή ίδρυμα, ή τμήματα ή συνδυασμοί αυτών, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με ιδία λειτουργία και διοίκηση.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για οργανισμούς με περισσότερες από μία λειτουργικές μονάδες, μία μόνη λειτουργική μονάδα μπορεί να οριστεί ως οργανισμός.

  3.17
  preventive action
  action to eliminate the cause of a potential nonconformity (3.15)
  3.17
  προληπτική ενέργεια
  ενέργεια για την εξάλειψη των αιτίων μιας δυνητικής μη συμμόρφωσης (3.15)
  3.18
  prevention of pollution
  use of processes, practices, techniques, materials, products, services or energy to avoid, reduce or control (separately or in combination) the creation, emission or discharge of any type of pollutant or waste, in order to reduce adverse environmental impacts (3.7)
  NOTE: Prevention of pollution can include source reduction or elimination, process, product or service changes, efficient use of resources, material and energy substitution, reuse, recovery, recycling, reclamation and treatment.
  3.18
  πρόληψη της ρύπανσης
  χρήση διεργασιών, πρακτικών, τεχνικών, υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών ή ενέργειας για την αποφυγή, μείωση ή έλεγχο (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό) της δημιουργίας της εκπομπής ή εκροής κάθε τύπου ρύπου ή αποβλήτου, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (3.7)
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η πρόληψη της ρύπανσης μπορεί να περιλαμβάνει μείωση ή εξάλειψη στην πηγή, αλλαγές στις διεργασίες, στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες, αποδοτική χρήση πόρων, αντικατάσταση υλικών ή ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση, αποκατάσταση και επεξεργασία..

  3.19
  procedure
  specified way to carry out an activity or a process
  NOTE 1 Procedures can be documented or not.
  NOTE 2 Adapted from ISO 9000:2000, 3.4.5.
  3.19
  διαδικασία
  καθορισμένος τρόπος εκτέλεσης μιας δραστηριότητας ή διεργασίας
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Οι διαδικασίες μπορεί να είναι τεκμηριωμένες ή μη
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Από το ISO 9000:2000, 3.4.5
  3.20
  record
  document (3.4) stating results achieved or providing evidence of activities performed
  3.20
  αρχείο
  έγγραφο(3.4) που δηλώνει επιτευχθέντα αποτελέσματα ή παρέχει απόδειξη υλοποίησης δραστηριοτήτων
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Από το ISO 9000:2000, 3.7.6

  Source: ISO 14001:2004 STANDARD

 3. #13

  Προεπιλογή Μέτρα για περιορισμό των αέριων ρύπων από τα πλοία Aπό το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

  Η ΑΝΑΓΚΗ λήψης μέτρων στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, εντός του 2008, για το θέμα της εκπομπής αέριων ρύπων από τα πλοία, τονίστηκε στις γενικές συνελεύσεις του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS) και της Διεθνούς Ναυτικής Ομοσπονδίας (ISF) που πραγματοποιήθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, υπό την προεδρία του κ. Σπ. Πολέμη.
  Στις συνελεύσεις συμμετείχε και ελληνική εφοπλιστική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Νίκο Ευθυμίου.
  Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε από τις 7 μέχρι τις 13 Ιουνίου το Χονγκ Κονγκ και το Τόκιο, στο πλαίσιο διαρκούς παραγωγικού διαλόγου που η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών πραγματοποιεί με τα ανά τον κόσμο κέντρα της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπου έχει την ευκαιρία να συζητήσει θέματα τα οποία απασχολούν το διεθνές θαλάσσιο μεταφορικό έργο.
  Συγκεκριμένα, ο κ. Ευθυμίου και οι συνάδελφοί του στο διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) συναντήθηκαν στην ιαπωνική πρωτεύουσα με τον απερχόμενο πρόεδρο της Ένωσης Ιαπώνων Εφοπλιστών κ. Σουζούκι και το διάδοχό του κ. Μπεκάβα, το διευθύνοντα σύμβουλο της Ένωσης Ιαπωνικών Ναυπηγείων κ. Ναμπού, τον αντιπρόεδρο του Ιαπωνικού Νηογνώμονα κ. Τσούντο, καθώς και το γενικό διευθυντή Ναυτιλίας του υπουργείου Μεταφορών κ. Χαρουνάρι.
  Στην ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, συζητήθηκαν οι μελλοντικοί κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για τη ναυπήγηση εύρωστων πλοίων («πρότυπα βάσει στόχων»), το θέμα της συντήρησης των ναυτιλιακών βοηθημάτων, καθώς και το πρόβλημα ανέλκυσης ναυαγίων στα στενά της Μαλαισίας.
  Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η ελληνική αντιπροσωπεία στην ανάγκη στήριξης των διεθνών ρυθμίσεων που υιοθετεί ο ΙΜΟ και στην αποφυγή περιφερειακών ή μονομερών μέτρων που δυσχεραίνουν την ομαλή και απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου εμπορίου από τις θαλάσσιες οδούς.
  Της επίσκεψης στο Τόκιο προηγήθηκε η συμμετοχή της ελληνικής εφοπλιστικής αντιπροσωπείας στις γενικές συνελεύσεις του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS) και της Διεθνούς Ναυτικής Ομοσπονδίας (ISF) που πραγματοποιήθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, υπό την προεδρία του κ. Σπ. Πολέμη.
  Η επιλογή της ασιατικής αυτής χώρας για τις εργασίες των δύο συνελεύσεων έγινε προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 50 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Εφοπλιστών του Χονγκ Κονγκ.
  Στη διάρκεια των συνεδριάσεων και των επαφών που ακολούθησαν, συζητήθηκαν μεταξύ των άλλων το θέμα των εκπομπών των πλοίων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, ενώ τονίστηκε η ανάγκη λήψης κατεπειγόντως, ει δυνατόν εντός του 2008, μέτρων διεθνούς εφαρμογής υπό την αιγίδα του ΙΜΟ. Και τούτο, για να αποτραπούν τυχόν μονομερείς περιφερειακές παρεμβάσεις.
  Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις για το πρόβλημα της πειρατείας, η οποία ενδημεί σε ορισμένες ασιατικές ακτές και τη Σομαλία, ενώ εκφράστηκε η έντονη ανησυχία του παγκόσμιου εφοπλισμού για πρόσφατη νομοθετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παραβιάζει την αρχή του περιορισμού της ευθύνης του πλοιοκτήτη, η οποία κατοχυρώνεται από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις του ΙΜΟ.
  Πηγή: Ναυτεμπορική
  http://www.naftemporiki.gr/news/stat...21/1348219.htm

 4. #14

  Προεπιλογή

  Ξέρετε από πού μπορώ να βρω την Marpol για αγορά;
  Θα ήθελα την τελευταία έκδοση με τις τελευταίες αλλαγές.

  Στο Σταυριδάκη μου είπανε πως θα εκδόσουν την τελευταία έκδοση τον Σεπτέμβρη.Δεν έχω χρόνο μέχρι τότε.

  Δε με ενδιαφέρει αν θα είναι στα Ελληνικά ή Αγγλικά.
  Επίσης και κάποιο ευρωπαικό(Τα διαλυτικά πως μπαίνουν;) e-shop θα με βόλευε.

  Ευχαριστώ.

 5. #15

  Προεπιλογή LCCA&ISO 14001

  Ξέρετε που θα μπορούσα να βρώ πληροφορίες για την συσχέτιση του ISO 14001 και του LCCA (Life cycle cost analysis), για την ναυτιλία? Ειδικότερα στο κομμάτι της καταγραφής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την θέσπιση των απαραιτήτων ενεργειών και διαδικασιών και θέσπιση επιμέρους στόχων από την ναυτιλιακή εταιρεία προς την αντιμετόπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

  Ευχαριστώ πολύ

 6. #16
  Εγγραφή
  Dec 2007
  Περιοχή
  any place - any time
  Μηνύματα
  313

  Post

  Η Μεσόγειος «πνίγεται»

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ , 21/1/2008

  Μέχρι και μισό μέτρο θα ανεβεί η στάθμη της λένε οι επιστήμονες

  Εντείνεται ο προβληματισμός για τη ραγδαία άνοδο του επιπέδου της Μεσογείου, καθώς επιστήμονες προειδοποιούν ότι μπορεί να φτάσει και το μισό μέτρο μέσα στα επόμενα πενήντα χρόνια, με σοβαρότατες συνέπειες για τις παράκτιες περιοχές.
  Μελέτη επιστημόνων του Ισπανικού Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου δείχνει ότι τα επίπεδα των νερών της Μεσογείου ανεβαίνουν διαρκώς μετά το 1970 και ο δείκτης της ανόδου είναι πολύ μεγαλύτερος ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και μια μικρή αύξηση μπορεί να έχει σοβαρότατες συνέπειες στις παράκτιες περιοχές, ενώ όλα τα στοιχεία είναι σύμφωνα με άλλων ερευνών που αφορούν γενικότερα το φαινόμενο της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής. Η συγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «Η Κλιματική Αλλαγή στην Ισπανική Μεσόγειο» δείχνει ότι το επίπεδο της Μεσογείου εμφανίζει άνοδο «μεταξύ 2,5mm και 10mm το χρόνο από το 1990». Σε περίπτωση που η τάση αυτή δεν ανακοπεί θα προκληθούν «πολύ σοβαρές συνέπειες» στις περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στη θάλασσα ακόμη και στην περίπτωση που η άνοδος είναι σχετικά μικρή, ενώ οι «συνέπειες θα είναι καταστροφικές» αν η άνοδος φτάσει το μισό μέτρο, σύμφωνα με τη μελέτη.

  Οι επιστήμονες επισημαίνουν επίσης ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, μεταξύ 0,12 και 0,5 βαθμών Κελσίου από το 1970. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας και δύο είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά σε αυτήν: η τήξη των πάγων και η διόγκωση του θαλασσινού νερού, καθώς θερμαίνονται περισσότερο οι ωκεανοί.

  Τον περασμένο μήνα, μελέτη της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή ανέφερε ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να είναι διπλάσια μέσα σε αυτόν τον αιώνα σε σχέση με ό,τι είχαν προβλέψει οι επιστήμονες των Ηνωμένων Εθνών στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ ένα σύστημα ρομποτικών υποβρύχιων και θαλάσσιων αισθητήρων θα αναπτυχθεί κατά μήκος του Ατλαντικού, από τη Φλόριντα έως τα Κανάρια Νησιά, για την παροχή έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση που ατονήσει το Ρεύμα του Κόλπου (Gulf Stream). Χωρίς τη σωτήρια παρέμβαση του Ρεύματος, η Βρετανία το χειμώνα μπορεί να είναι το ίδιο παγωμένη με τον Καναδά.

  (Πηγές: BBC, www.newspedia.eu, www.ThomHarman.com, www.guardian.co.uk)
  [I][COLOR=navy]Να 'σουν θάλασσα, να μην σ' άλλαζα, να 'σουν πάντοτε δική μου. Κι εγώ τα 'βαλα με τη θάλασσα, κι εσύ θύμωσες μαζί μου...[/COLOR][/I]

 7. #17
  Εγγραφή
  Dec 2007
  Περιοχή
  any place - any time
  Μηνύματα
  313

  Post Προγράμματα προσταίας θαλασσών

  Για όποιον ενδιαφέρεται για τα μέτρα προστασίας των λιμανιών, της θάλασσας και του προγράμματος προστασίας της Μεσογείου με το πρόγραμμα Ορίζον 2020, μπορεί να επισκεφτεί τα ακόλουθα links:

  http://ec.europa.eu/environment/life/themes/water/documents/ports.pdf
  http://ec.europa.eu/environment/life/themes/water/documents/horizon2020.pdf
  http://ec.europa.eu/environment/life/themes/water/documents/marine.pdf
  [I][COLOR=navy]Να 'σουν θάλασσα, να μην σ' άλλαζα, να 'σουν πάντοτε δική μου. Κι εγώ τα 'βαλα με τη θάλασσα, κι εσύ θύμωσες μαζί μου...[/COLOR][/I]

 8. #18
  Εγγραφή
  Dec 2007
  Περιοχή
  any place - any time
  Μηνύματα
  313

  Post Αιγαίο: Μία μοναδική θάλασσα, αλλά για πόσο ακόμα;

  Αιγαίο: Μία μοναδική θάλασσα, αλλά για πόσο ακόμα;

  Το Αιγαίο Πέλαγος, εδώ και πολλές χιλιετίες αποτελεί μία θάλασσα ιδιαίτερης σημασίας, καθώς ως θαλάσσιος δρόμος, συνέβαλλε στην ανταλλαγή ιδεών και αγαθών και στην ανάπτυξη όλων των παραμεσόγειων πολιτισμών. Ως σύνολο οικοσυστημάτων, το Αιγαίο συντήρησε και συντηρεί μία σπάνια ποικιλότητα ζωντανών οργανισμών. Παρόλο που λόγω των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του, είναι μία θάλασσα ολιγοτροφική, εν τούτοις χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα θαλάσσιων οργανισμών (δηλαδή υψηλό αριθμό διαφορετικών ειδών). Στις μέρες μας, που οι περισσότερες θάλασσες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων μεγάλο μέρος των ευρωπαικών και μεσογειακών θαλασσών, υποβαθμίζονται σημαντικά, το Αιγαίο συνεχίζει να στηρίζει σημαντικούς πληθυσμούς από σπάνια και προστατεύομενα είδη.

  Σπάνιος Φυσικός Πλούτος


  Για να κατανοήσουμε την περιβαλλοντική μοναδικότητα του Αιγαίου, πρέπει να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στο φυσικό του πλούτο. Το Αιγαίο στηρίζει τις τελευταίες στη Μεσόγειο, μεγάλες εκτάσεις από θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας (τις λεγόμενες φυκιάδες), που είναι ο σημαντικότερος προστατευόμενος τύπος οικοσυστήματος στη Μεσόγειο, θεμελιώδους σημασίας για την παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αλλά και της αλιείας. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας συμβάλλουν στην αποτροπή της παράκτιας διάβρωσης, με συνέπεια η καταστροφή τους να σημαίνει εκτεταμένη διάβρωση καθώς και εξαφάνιση παραλιών. Στην αμέσως βαθύτερη θαλάσσια ζώνη συναντάμε τη λεγόμενη «τραγάνα», προστατευόμενους υφάλους ροδοφυκών που απαιτούν έως και 11.000 χρόνια για το σχηματισμό τους. Στα παράκτια οικοσυστήματα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 550 είδη φυκών, 120 είδη σφουγγαριών και χιλιάδες είδη ασπόνδυλων οργανισμών και ψαριών, που θα απαιτούσαν πολλές σελίδες για να τα περιγράψουμε. Οι ανοιχτές θάλασσες στηρίζουν από τους σημαντικότερους στη Μεσόγειο, πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών, με 4 είδη δελφινιών, 2 είδη φαλαινών και το μεγαλύτερο εναπομείναντα στον κόσμο πληθυσμό Μεσογειακής φώκιας, ένα είδος που απειλείται με άμεση εξαφάνιση.

  Τα παραπάνω συνθέτουν τη «μαγική εικόνα» του Αιγαίου, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν μόνο από... τύχη, δεδομένου ότι δεν έχει εφαρμοστεί κανένα μέτρο για την ουσιαστική διαχείριση ή προστασία τους. Σε μία εποχή όπου όλες οι χώρες, ακόμα και οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες, προσπαθούν να αναδειχθούν μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη και τη προβολή του φυσικού τους πλούτου, η Ελλάδα όχι μόνο αγνοεί, αλλά και απειλεί με δραματική υποβάθμιση τα οικοσυστήματά της. Είδη και ενδιαιτήματα που κατάφεραν να επιβιώσουν στο Αιγαίο για χιλιάδες χρόνια, σε ισσοροπία με τις ανθρώπινες κοινωνίες, μέσα στις τρεις τελευταίες μόνο δεκαετίες κινδυνεύουν με αφανισμό. Εξίσου όμως κινδυνεύουν και οι ανθρώπινες κοινωνίες των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, δεδομένου ότι η οικονομία τους εξαρτάται από τον τουρισμό και την αλιεία, και συνεπώς απειλείται από την καταστροφή των φυσικών πόρων. Ως άμεση συνέπεια παρατηρείται η μετανάστευση των κατοίκων σε αστικά κέντρα και η ερημοποίηση των νησιωτικών περιοχών.

  Το Αιγαίο απειλείται

  Είναι πραγματικά ανυσηχητικό το γεγονός ότι χρειάζεται ένα ναυάγιο ή μία ανθρώπινη και περιβαλλοντική τραγωδία, για να προκύψει ένας ουσιαστικός διάλογος των κρατικών αρχών, ΜΜΕ, επιστημόνων, φορέων και πολιτών, σε θέματα σχετικά με την προστασία των Ελληνικών θαλασσών. Οι πολίτες και η πολιτεία οφείλουν να αναρωτηθούν, ποια θα πρέπει να είναι η έκταση της επόμενης καταστροφής που περιμένει το Αιγαίο, για να συνεχιστεί ο διάλογος και η ουσιαστική προσπάθεια προστασίας του.
  Το πρόσφατο ναυάγιο της Σαντορίνης έδειξε την ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού και των θεσμών, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε σοβαρού θαλάσσιου ατυχήματος. Δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ένα έκτακτο θαλάσσιο περιστατικό, το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, με ιδανικές καιρικές συνθήκες, σε ένα λιμάνι με μεγάλη κίνηση, στην αρχή της τουριστικής περιόδου (όπου θεωρητικά ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα). Τι θα συμβεί στην περίπτωση που θα υπάρξει ένα πραγματικά σοβαρό ατύχημα πετρελαιοφόρου, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε μία δυσπρόσιτη περιοχή;
  Πρέπει να τονίσουμε ότι το Αιγαίο διαπλέεται ετησίως από περισσότερα από 60.000 εμπορικά πλοία, εκ των οποίων τα 6.000 είναι πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν από 100.000 - 200.000 τόνους βαριά πετρελαιοειδή. (Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο ατύχημα του Exon Valdez το 1989 στην Αλάσκα, διέφυγε μία σχετικά μικρή ποσότητα πετρελαίου από το συνολικό φορτίο του πλοίου - περίπου 25.000 τόνοι- καταστρέφοντας όμως μία περιοχή αντίστοιχη του Αιγαίου σε έκταση. Σήμερα, έπειτα από 18 χρόνια τα οικοσυστήματα της περιοχής παρουσιάζουν την ίδια εικόνα καταστροφής ).

  Μέτρα Προστασίας - Διαχείρισης


  Παρόλες τις ιδιαιτερότητες του Αιγαίου Πελάγους και την προγραμματιζόμενη τεράστια αύξηση κίνησης πετρελαιοφόρων σε αυτό, που θα επακολουθήσει έπειτα από τη λειτουργία του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, η προστασία του είναι εφικτή. Είναι δεδομένο διεθνώς, σε πορθμούς, θάλασσες και ποταμούς με πυκνή και συνεχόμενη κίνηση πλοίων, τα περιστατικά ατυχήματος να είναι ελάχιστα και χωρίς σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες. Αυτό σημαίνει ότι όταν υφίστανται και τηρούνται αυστηρές μέθοδοι για τον έλεγχο της διέλευσης εμπορικών πλοίων, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ατυχήματος.
  Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή στο Αιγαίο εάν χαρακτηριζόταν ως Ιδιαιτέρως Ευαίσθητη Θαλάσσια Περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα:
  - Συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων (VTS -Vessel Tracking System, AIS - Automatic Identification System, VMS - Vessel Monitoring System, Clean Sea Net, παράκτιων ραντάρ, κ.α.).
  - Εφαρμογή ζωνών διαχωρισμού κυκλοφορίας
  - Δειγματοληψία λυμάτων από όλα τα διερχόμενα εμπορικά πλοία, κατά την είσοδό τους στους διαδρόμους θαλάσσιας κυκλοφορίας, έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίζεται η εσκεμμένη λειτουργική ρύπανση ρουτίνας, που παρατηρείται καθημερινά στο Αιγαίο.
  - Δημιουργία Δικτύου Ρυμουλκών άμεσης ετοιμότητας, σε όλη την έκταση του Αιγαίου (στην περίπτωση του ναυαγίου της Σαντορίνης, χρειάστηκαν 15 ώρες για να προσεγγίσει το ταχύτερο και κοντινότερο διασωστικό ρυμουλκό).
  - Σύστημα πλοήγησης από πιλότους (έμπειρους καπετάνιους), οι οποίοι θα αναλαμβάνουν χρέη όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη.
  - Δημιουργία Δικτύου Λιμένων Καταφυγής, σε συγκεκριμένα σημεία του Αιγαίου, όπου θα μπορούν να οδηγούνται πλοία που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη, δίνοντας τη δυνατότητα να περιοριστεί η επαπειλούμενη ρύπανση. (Στην περίπτωση του ναυαγίου του Prestige, έαν ακουγόταν η έκκληση του Έλληνα καπετάνιου, να ρυμουλκηθεί το πλοίο στο κοντινότερο λιμάνι ή σημείο καταφυγής, η ρύπανση θα μπορούσε να ελεγχθεί, και θα είχε αποφευχθεί η οικολογική καταστροφή).
  - Αυστηρές προδιαγραφές πλοίων, προϋποθέτοντας την ύπαρξη διπλών τοιχωμάτων, και εξέταση των μητρώων των πλοίων όπου καταγράφονται περιστατικά ρύπανσης, ή μηχανικών βλαβών.
  - Δημιουργία εθελοντικού δικτύου πολιτών, κατάλληλα εκπαιδευμένων, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην διαδικασία αποκατάστασης. (Στην περίπτωση του ναυαγίου του Prestige, κανένα μέσο δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό για τον καθαρισμό των ακτών, όσο η συμμετοχή των εθελοντών).

  Πηγή : www.archipelago.gr (Δράση για την προστασία του Αιγαίου)
  [I][COLOR=navy]Να 'σουν θάλασσα, να μην σ' άλλαζα, να 'σουν πάντοτε δική μου. Κι εγώ τα 'βαλα με τη θάλασσα, κι εσύ θύμωσες μαζί μου...[/COLOR][/I]

 9. #19
  Εγγραφή
  Dec 2007
  Περιοχή
  any place - any time
  Μηνύματα
  313

  Post Papers που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα και λιμάνια της χώρας μας.

  1. Arsenic geochemistry in sediments near the Athens sewage outfall
   Angelidis, M.O.Grimanis, A.P., - 1987
  2. Effects of the pollution in marine fouling communities
   Vamvakas, K.N. , Greek/U.S. Working Conference on Oceanography related to Environmental Problems, (1st :, 1980 July 7-11 :, Aigina, Greece) - September 1980
  3. Influence of metropolitan waste on the concentration of chlorinated hydrocarbons and metals in striped mullet
   Voutsinou-Taliadouri, F.G.Satsmatzis, I., - 1982
  4. Greek swordfish fishery:some trends in the size composition of the catches
   Tserpes, G.Peristeraki, P., Tsimenidis, N., - 1993
  5. Beachrock at Limani Chersonisos, Crete
   Boekschoten, G.J. - Januari 1962
  6. Η ποιότητα των υλικών εκβάθυνσης περιοχής του Κεντρικού Λιμένα Πειραιώς :Τεχνική έκθεση για λογαριασμό του ΟΛΠ
   Katsiki, A.-V. , National Centre for Marine Research, Institute of Oceanography, Ag. Kosmas, GR-166 04 Elliniko, Athina, Greece - Μάϊος 1996
  7. Harbour meiofaunal communities and organic enrichment effects
   Papadopoulou, K.-NKarakasis, I., Otegui, A., - 1998
  8. Analysis of meiobenthic community structure in relation to pollution and disturbance in Iraklion Harbour, Greece
   Lampadariou, N.Austen, M.C., Robertson, N., Vlachonis, G., - 1997
  9. Προκαταρκτική μελέτη των μειοπανιδικών κοινοτήτων του λιμένος Ηρακλείου και των επιπτώσεων της οργανικής ρύπανσης
   Otegui, A.Papadopoulou, K.-N, Karakasis, I., , Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, (4th :, 1993 Apr. 26-29 :, Rodos, Greece) - 1993
  10. Προκαταρκτική μελέτη της περιβαλλοντικής κατάστασης του λιμανιού του Ηρακλείου
   Karakasis, I.Papadopoulou, K.-N, Dafnomili, E., Plaiti, W., Wilkinson, M., , Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, (4th :, 1993 Apr. 26-29 :, Rodos, Greece) - 1993
  11. Concentration levels of antifouling booster biocides in water and sediments of various Greek marinas and ports.
   Almpanis, T.A.Konstantinou, I.K., Sakkas, V.A., Lampropoulou, D.A., , International Conference on Environmental Science and Technology, (7th :, 2001 :, Ermoupolis, Syros, Greece) - 2001
  12. Zinc speciation in the Elefsis Gulf and Piraeus. The role of the green algae Ulva rigida
   Karavoltsos, S.C.Dasenakis, M., Skoullos, M.I., , International Conference on Environmental Science and Technology, (7th :, 2001 :, Ermoupolis, Syros, Greece) - 2001
  13. Ποιότητα των υλικών εκσκαφής από την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο χώρο έμπροσθεν του εκθεσιακού κέντρου του Ο.Λ.Π. :Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
   Kapsimalis, V. , National Centre for Marine Research - 2003
  14. Accelerated sea level rise and coastal vulnerability in the Hersonissos coastal region (Crete, Greece)
   Doukakis, E. - 2004
  15. Metal partitioning in Piraeus port sediments
   Sakellariadou, F.Charalampidis, L., Dasenakis, M., , Rapport du Congress de la CIESM, (36e:, 2001:, Monte-Carlo, Monaco) - 2001
  [I][COLOR=navy]Να 'σουν θάλασσα, να μην σ' άλλαζα, να 'σουν πάντοτε δική μου. Κι εγώ τα 'βαλα με τη θάλασσα, κι εσύ θύμωσες μαζί μου...[/COLOR][/I]

 10. #20
  Εγγραφή
  Dec 2007
  Περιοχή
  any place - any time
  Μηνύματα
  313

  Post Papers συνέχεια....

  http://solar.ath.hcmr.gr/cgi-bin-EL/...%F3%E7&hits=10

  http://solar.ath.hcmr.gr/cgi-bin-EL/....egw/1+0+11+20

  Τα ακόλουθα links μπορούν να σας βοηθήσουν να ανοίξετε τα papers που έχω ανεβάσει πιο πάνω σε περίπτωση που δεν ανοίγουν από μόνα τους.
  [I][COLOR=navy]Να 'σουν θάλασσα, να μην σ' άλλαζα, να 'σουν πάντοτε δική μου. Κι εγώ τα 'βαλα με τη θάλασσα, κι εσύ θύμωσες μαζί μου...[/COLOR][/I]

Σελίδα 2 από 17 ΠρώτηΠρώτη 123412 ... ΤελευταίαΤελευταία

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε απαντήσεις
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
 •  
 • BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] code is σε λειτουργία
 • Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας