Να προσθέσουμε και μια φωτογραφία του πλοίου όταν ταξίδευε ως SELENE με χώρους ενδιαίτησης για 52 επιβάτες Α' και Β' κλάσης και σίγουρα δεκάδες στα καταστρώματα.

Stefanos Streit as selene.jpg
πηγή